Најновије вести: 
Секретаријат школе
Секретаријат Школе чине службе које обављају стручне, административне и техничке послове. Стручне послове обавља Стручна служба коју чине:
  • Секретар Школе
  • Одсек за студентска питања
  • Служба рачуноводства
  • Служба информационих система
Административне послове обавља Административна служба коју чине:
  • Библиотека
  • Архива
  • Скриптарница
Техничке послове обавља Техничка служба коју чине:
  • Радници за одржавање хигијене

Организациона јединица Секретаријат обавља послове везане, студентска питања, рачуноводствено финансијске и материјалне послове, издавање књига и рад читаонице, електронско представљање школе, послове везане за фотокопирање и рад скриптарнице, административне, управне и друге послове, помоћно-техничке, као и остале послове ради остваривања задатака школе.

Унутрашња организација, систематизација послова и задатака и рад организационе јединице Секретаријат ближе се уређују Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у школи, који доноси директор.

Радом Секретаријата руководи секретар школе:

Јелена Грбић Латиновић, дипломирани правник

Pадно времe од 08.00 до 15.00 часова

Контакт:
Тел./ факс: 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>