Најновије вести: 

Мисија и циљеви високе школе струковних студија за образовање
ВИЗИЈА:

Визија ВШССОВ у Кикинди је да постане лидер у области високог образовања у области предшколског васпитања и образовања у Србији и стекне високу репутацију у националном и европском простору, поштујући потребе студената, локалне и шире заједнице и друштва у целини, а у складу са најсавременијим педагошким трендовима, демократским моделима образовања и глобализацијом и информатизацијом друштва. Вредности на којима се ова визија заснива су следеће:

 • добробит студента и корисника као највећа вредност и централни стуб рада ВШССОВ,
 • врхунска и препознатљива компетенција свршених студената и осталих корисника ВШССОВ,
 • промоција и популаризација најновијих тенденција у области васпитања и образовања путем наставног процеса, ваннаставних активности, конференција, обука, семинара, издавачке делатности и истраживачког рада и
 • допринос развоју друштва у целини, путем оснаживања предшколства у светлу демократизације, инклузије, социјалног учешћа и повезаности, традиције али и савремених изазова.

МИСИЈА:

Мисија ВШССОВ у Кикинди је да обезбеђује разноврсно, креативно и стимулативно образовно окружење за садашње и будуће професионалце у области предшколског васпитања и образовања. Циљеви које ВШССОВ у Кикинди тежи да испуни како би операционализовала мисију и визију и омогућила врхунски квалитет образовања и најбољу услугу студентима су:

 • стални рад на обогаћивању понуде актуелних студијских програма на основним и специјалистичким студијама, као припреме за нова институционализована занимања,
 • константно усавршавање и акутализовање постојећих студијиских програма и других видова образовања и ваннаставних активности и рад на њиховој флексибилности, како би студенти добили најсавременија знања и вештине и имали могућност избора и комбиновања предмета и активности,
 • партнерство са локалном и широм заједницом, у циљу што вишег квалитета рада школе и у складу са стварним потребама окружења,
 • неговање научно-истраживачког, професионалног и уметничког усавршавања студената, наставника и шире јавности,
 • уска сарадња са иностраним образовним и академским установама, како би се отвориле нове могућности за усавршавање студената и наставника,
 • континуирано усавршавање метода и техника едукације, у складу са потребама нових генерација студената,
 • непрекидан рад на обогаћивању педагошког, научног и професионалног квалитета наставног кадра и
 • очување језичких, културних и националних специфичности мултикултуралног окружења.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма студент стиче опште компетенције усвајајући опште законитости, основне принципе, разумевање васпитно-образовног процеса, развој одговарајућих способности анализе, синтезе и предвиђања решења и насталих последица, као и истраживачке методе и технике за области које студирају.

Свршени студенти стичу право непосредног запошљавања у установама за предшколско образовање и васпитање.

Полазећи од циља високошколског образовања васпитача, улога и задатака васпитача у предшколским и другим установама, као пожељни исходи њиховог школовања, тј. компетенције које означавају завршетак основних струковних студија истичу се:

 1. да васпитачи стекну одговарајућа знања и разумевање које се наслања на средње образовање, развију способности и усаврше вештине које ће им омогућити да одговорно, стручно, креативно и сразмерно самостално остварују своје конкретне улоге у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста
 2. да у сарадњи са осталим члановима стручног тима установе у којој раде, као и родитељима деце, стручним службама локалне заједнице, буду оспособљени за обављање свих фаза васпитно-образовног рада, од увида у потребе деце и родитеља, као и конкретне услове у којима се овај рад одвија, до програмирања и планирања рада и евалуације оствареног која представља и увод у нову фазу програмирања и планирања
 3. да прате савремена достигнућа наука (развојна психологија, предшколска педагогија, општа и посебне методике васпитно-образовног рада и др.) и у складу са њима буду оспособљени за примену модерних интерактивних, кооперативних, радионичких и других метода, организационих облика и начина рада, уважавајући притом дечја права, могућности, потребе и интересовања деце коју васпитавају и образују
 4. да савладају них практичних умења и вештина потребних васпитачу као узору за учење по моделу (из области свих уметности, ручног рада, домаћинства, информатике, прве помоћи, заштите животне средине и др.).
 5. да поседују способност да самостално започну додатне студије
 6. Опште компетенције
 7. Стручне компетенције
 8. Истраживачке компетенције

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>